Aktualności
  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków SSPM
1.02.2017

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
serdecznie zaprasza na
 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7  w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 08 kwietnia 2016r.
  7. Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2016;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2016;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2017r.
9.   Przedstawienie Planu finansowego na 2017r.
10.  Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2017r.;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2017r;
11. Wybór Komisji Wyborczej.
12. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
13. Wybór Zarządu SSPM.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
15. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
16. Wolne wnioski
17. Sprawy bieżące
18. Zamknięcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

                                                                W imieniu Zarządu SSPM
                                                                   Krystyna Droździewicz
                                                                            PREZES SSPM


 § 8 pkt. 4 Statutu SSPM mówi: "Członkowie zwyczajni mają obowiązek  uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków". 
 
Aktualności
Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website