Aktualności
  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM
26.04.2016

8 kwietnia 2016r. w Sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

W spotkaniu uczestniczyła pani Magdalena Turkawska, pracownik Zespołu ds. Promocji, Sportu i Współpracy UMiG w Skawinie.

W trakcie zebrania przyjęto Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu SSPM za 2015r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Ponadto zostały uchwalone Plan pracy i Plan finansowy na rok 2016.

Walne Zebranie podjęło również uchwały dotyczące zmian w Statucie Stowarzyszenia tj.:

1. W Rozdziale I "Postanowienia ogólne" §1 dotychczasowy zapis ust. 4 "Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z póź . zm.) oraz niniejszego statutu" zmieniono na: ust. 4 "Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu".

2. W Rozdziale V "Majątek i gospodarka finansowa" § 22:

a) dotychczasowy zapis ust. 4 "wpływów z działalności statutowej, w tym gospodarczej Stowarzyszenia" zmieniono na: ust. 4 "wpływów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej" .

b) dodano ust. 8 o treści: "dochodów z działalności gospodarczej, służącej pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej."

 Za przyjęciem zmian głosowali wszyscy obecni zebrani w liczbie 39.

Galeria zdjęć TUTAJ  Życzenia Świąteczne!
21.03.2016

Szanowni Państwo Członkowie i Sympatycy SSPM!

Aby Święta Wielkiej Nocy były czasem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję!

Wszelkiej pomyślności życzy Zarząd SSPM
  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSTM
21.03.2016

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7 w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 8 kwietnia 2016:

1.    Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.    Zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 16 kwietnia 2015r.
7.    Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2015;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2015;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2016r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2016r.
10.    Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2015;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2016r.;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2016r;
f)    Podjęcie uchwały w sprawie poprawek do statutu SSPM.
11.    Wolne wnioski.
12.    Sprawy bieżące.
13.    Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


W imieniu Zarządu SSPM

Krystyna Droździewicz
Prezes SSPM

[ podstrona 29 z 113   początek ... | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website